Menu

Voorwaarden en privacy

Elke bezoeker van deze site kan gratis en veilig gebruik maken van onze service volgens onderstaande voorwaarden. Uw privacy is daarbij belangrijk!

Openbaar
Door een melding te plaatsen op Milieuklachten.nl, geeft u toestemming om deze melding zonder persoonsgegevens openbaar te plaatsen op de website. U stemt er tevens mee in dat wij uw melding onder de aandacht brengen bij relevante (overheids)organisaties (bijvoorbeeld via Twitter), aangezien een melding op Milieuklachten.nl in beginsel ook het informeren van de bevoegde organisatie inhoudt.
Door een melding te plaatsen geeft u ook ook toestemming dat (overheids)partijen contact met u kunnen opnemen, om het probleem te kunnen verhelpen of anderszins iets aan de ongewenste situatie te kunnen doen, mits u uw melding niet-anoniem heeft ingediend.

Anoniem melden
Aan het einde van elke melding heeft u de mogelijkheid om uw e-mailadres in te vullen. Dit is niet verplicht. Met het opgegeven e-mailadres kunnen wij u in de toekomst informeren over de status van de klacht. Het e-mailadres wordt niet openbaar gemaakt of aan derden ter beschikking gesteld. 

Niet anoniem melden
Voor bepaalde type milieumeldingen of -klachten kunnen wij direct de melding doorgeven aan de juiste overheidsinstantie. In dat geval wordt u gevraagd om uw persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, etc.) in te vullen. Deze gegevens worden vervolgens enkel gedeeld met de betreffende overheidsinstantie die aan het einde van de melding getoond wordt. Wilt u dit niet, dan kunt u ook anoniem melden. Deze persoonsgegevens worden niet opgeslagen op onze website!

Uw IP-adres
Van elke klachtmelding wordt het IP-adres opgeslagen van de betreffende melder. Dit is uitsluitend bedoeld om bij eventueel misbruik bepaalde IP-adressen te kunnen blokkeren.

Locatiegegevens
Bij elke melding wordt gevraagd naar de hinderlocatie. Deze locatie wordt aangeduid met een marker op de kaart van Google Maps en via een postcode. De locatie is een essentieel gegeven voor de werking van de site om te bepalen bij welke overheidsinstantie de klachtmelding thuishoort en voor handhavers om de melding te kunnen oppakken. Dit is de reden dat wij de locatie (stip op de kaart) van de melding ook openbaar op deze website bij elke melding vermelden, maar uiteraard zonder persoonsgegevens van de indiener!

Als bij de (klacht)melding uit de opgegeven locatie, toelichting of anderszins persoonsgegevens van derden kunnen worden opgemaakt, betekent dit dat wij (technische) maatregelen en keuzes moeten maken om deze zo nodig af te schermen. Dit uit zich onder meer door te verhinderen dat er kan worden ingezoomd op de kaart.

Bewaartermijn
IP-adressen en e-mailadressen worden maximaal 2 jaar bewaard. Adresgegevens van niet-anonieme meldingen worden niet opgeslagen op onze server. Ze worden enkel direct doorgegeven aan de bevoegde overheidsinstantie via een API-koppeling.

Cookies
Wij maken enkel gebruik van (session) cookies als technische noodzaak of voor de inzet van Google Analytics waarbij een zogenaamde tracking-cookie wordt toegepast. Deze service stelt ons in staat informatie te verzamelen over onder meer het aantal bezoekers van de website.
Door gebruik te maken van deze website accepteert u de toepassing van bovengenoemde cookies en handelswijze.
 
Verantwoordelijkheid 
Milieuklachten.nl handelt geen klachten af en heeft geen bevoegdheden tot handhaving. Wilt u naar aanleding van een milieuklacht een handhavingsverzoek indienen, dan dient u hiertoe een officeel verzoek in te dienen bij de overheidsinstantie die aan het einde van de klachtmelding wordt getoond. 

Milieuklachten.nl besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Echter, aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. 

Milieuklachten.nl kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van de klachtmeldingen en de eventuele opvolging daarvan door overheden, organisaties of derden. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor enige geleden schade(s) voortvloeiende uit de klachtmeldingen op deze site, of de opvolging daarvan door een (overheids)organisatie of enige andere derde. 

De gegevens op deze website kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Wij verplichten ons niet de informatie op de site te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren, maar uiteraard zullen wij dit voor de goede werking van de site wel nastreven!

Wangebruik
Wij houden ons het recht voor om een melding te verwijderen wanneer er sprake is van misbruik, irrelevante inhoud, aanstootgevende, kwetsende of onfatsoenlijke content. Ook bij het gebruik van onwelvoeglijk taalgebruik, het beschikbaar stellen van ongeoorloofde reclame, of enige andere uitingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde en/of goede zeden behouden wij ons dit recht voor. Het is aan ons om te bepalen wanneer er sprake is van bovengenoemde.

Toepasselijk recht
Op de algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 Ervaart u overlast?

Melding doorgeven  

Cookies: deze site gebruikt cookietechniek. Als u doorgaat zijn wij van mening dat u het gebruik ervan accepteert.  Accept  Meer informatie