Menu

Burgelijk recht

Naar de burgelijke rechter

In artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat men elkaar niet onrechtmatig mag behandelen. Hierbij moet u niet alleen denken aan handelen in strijd met de wet of een vergunning. maar ook aan onzorgvuldig gedrag waardoor schade ontstaat. Indien u in een milieu-aangelegenheid vindt dat van een onrechtmatige daad sprake is, kan tegen het bedrijf dat de overlast veroorzaakt, óf tegen de overheidsinstantie die niet tegen de overlast optreedt een proces voor de rechtbank worden begonnen. U probeert dan langs civielrechtelijke of burgerrechtelijke weg uw recht af te dwingen. U kunt via een kort geding of via een bodemprocedure uw recht halen - ook de combinatie is mogelijk. De kortgedingrechter kan op heel korte termijn een uitspraak doen, maar u moet wel aantonen dat u een spoedeisend belang hebt. Mocht dat spoedeisende belang niet aanwezig zijn, bijvoorbeeld omdat een activiteit niet een direct en onomkeerbaar gevaar voor het milieu oplevert. dan kunt u uw recht via een bodemprocedure proberen te halen. In de uitspraak kan de rechter het bedrijf opdragen de activiteit die overlast veroorzaakt te beëindigen of het bedrijf verplichten een bedrag aan schadevergoeding te betalen.

Een civielrechtelijke procedure kan veel sneller resultaat opleveren dan een bestuursrechtelijke procedure. Bovendien kunt u bij de civiele rechter niet alleen de gemeente, maar ook direct het bedrijf dat de overlast veroorzaakt aanspreken. De civiele procedure en de procedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de bestuursrechtelijke procedure) kunnen naast elkaar gevoerd worden. Als een bedrijf z'n vergunningvoorschriften niet naleeft is het dus heel goed mogelijk enerzijds de gemeente om bestuursdwang te verzoeken, en anderzijds bij de burgerrechter te eisen dat het bedrijf u schadevergoeding betaalt.Ervaart u overlast?

Melding doorgeven  

Cookies: deze site gebruikt cookietechniek. Als u doorgaat zijn wij van mening dat u het gebruik ervan accepteert.  Accept  Meer informatie