Menu

Verkeersoverlast

In Nederland bezitten we gezamenlijk (begin 2020) bijna 8,7 miljoen personenauto's en dat aantal stijgt nog ieder jaar. Dit is niet zonder gevolgen voor onze omgeving: de binnenstad slibt dicht, fietsen wordt gevaarlijker en lawaai- en geluidshinder nemen toe. Niet alleen zorgt het verkeer voor steeds meer overlast, ook het milieu lijdt ernstig onder het groeiend aantal auto's.

Last van het verkeer
Zorgt de verkeerssituatie bij u in de buurt voor problemen, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de wegbeheerder. Binnen de bebouwde kom is de gemeente vaak de wegbeheerder. In een aantal gemeenten is een speciaal spreekuur, waar u terecht kunt met klachten over het verkeer. Veel klachten gaan over geluidsoverlast, onveilige situaties, te veel verkeer door de straat of stankoverlast op drukke kruispunten. In de stad wordt meer dan de helft van de autobrandstof verbruikt tijdens het stilstaan en optrekken, met alle stankoverlast van dien

De wegbeheerder
Iedere weg heeft zijn eigen wegbeheerder. Dit is de instantie die zorg draagt voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van de weg, maar ook voor de bermen, de riolering en het wegmeubilair straatlantaarns en verkeersborden). Wie de wegbeheerder is, is vaak af te leiden uit de naam van de weg, 'rijksweg', 'provinciale weg is niet duidelijk wie de wegbeheerder is dan kunt u dit na vragen bij de dienst ruimtelijke ordening en verkeer van de gemeente Bij grotere gemeenten kunt u beter navraag doen bij het stadsdeelkantoor of een wijkbureau.

Metingen en onderzoek
De overheid neemt uw meldingen/klachten serieuzer wanneer u deze kunt ondersteunen met feitelijke gegevens over de situatie. U kunt daarvoor zelf de verkeersintensiteit, het geluid of de snelheid meten. Bewoners kunnen het beste zelf bepalen wat onaanvaardbaar is, maar aangenomen mag worden dat een intensiteit van driehonderd voertuigen in het spitsuur te veel is voor een woonbuurt.Ervaart u overlast?

Melding doorgeven  

Cookies: deze site gebruikt cookietechniek. Als u doorgaat zijn wij van mening dat u het gebruik ervan accepteert.  Accept  Meer informatie