Menu

Milieuwetgeving

Milieuwetten zijn niet nieuw. Al in de Middeleeuwen was het in de meeste steden verboden om afval te storten in de grachten. Vooral de nachtelijke overtreders van dit verbod stond een zware straf te wachten.
Regelgeving was nodig om de inwoners van de stad te beschermen tegen onhygiënische toestanden en ziektes. Ook veel van onze huidige milieuwetten zijn ingevoerd om de hinder, die mensen van milieuvervuilende activiteiten ondervinden, zoveel mogelijk te beperken.
Ons rechtstelsel biedt verschillende wegen om overlastsituaties tegen te gaan: de bestuursrechtelijke procedure, de civielrechtelijke procedure of de strafrechtprocedure. De voornaamste route is die via het bestuursrecht.

De Wet Milieubeheer
De Wet Milieubeheer stelt grenzen aan de schade en de overlast die bedrijven aan het milieu en de omgeving mogen toebrengen In deze wet is bepaald dat bedrijven die het milieu schade toe brengen, over een milieuvergunning moeten beschikken. Ongeveer honderdduizend bedrijven in Nederland zijn vergunning plichtig. In de vergunning staan de eisen waaraan het bedrijf moet voldoen. Uitgangspunt is ‘aan de vergunning moeten die voorschriften worden verbonden, die de grootst mogelijke bescherming bieden, tenzij dat redelijkerwijs niet van een bedrijf kan worden gevergd'. De vergunning moet worden geweigerd als het niet mogelijk is de overlast tot een acceptabel niveau terug te brengen door het stellen van eisen aan het bedrijf.

Wel of geen vergunning?
Niet alle bedrijven die het milieu schade toebrengen hebben een vergunning nodig. Zo’n driehonderdduizend bedrijven zijn van de vergunningplicht vrijgesteld. Zij vallen onder een zogenaamde Algemene maatregel van bestuur (Amvb). In een Amvb zijn algemene voorschriften opgenomen, waaraan alle ondernemingen in een bepaalde bedrijfstak moeten voldoende.


Wat staat er in de vergunning? In een milieuvergunning is een reeks voorschriften opgenomen. Die voorschriften hebben onder andere betrekking op het geluid dat door de inrichting mag worden veroorzaakt, op de stankoverlast vanuit het bedrijf en op de verkeersbewegingen van en naar het bedrijf. Ook kunnen eisen worden gesteld aan het energieverbruik in de inrichting, en aan de verwijdering van afvalstoffen. In een vergunning kunnen doel- en middelvoorschriften worden opgenomen. Doelvoorschriften zijn voorschriften die het bedrijf verplichten een bepaald resultaat te bereiken. Voorbeeld is een geluidvoorschrift, waarbij de inrichting niet meer dan 50 decibel mag produceren aan de gevel van de dichtstbijzijnde woningen. Het wordt aan het bedrijf zelf overgelaten op welke manier aan de norm voldaan wordt. In zogenaamde middelvoorschriften worden concrete maatregelen genoemd die het bedrijf moet nemen. Een voorbeeld van een middelvoorschrift is de verplichting een geluidscherm tussen het bedrijf en de aangrenzende woningen te plaatsen, om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.


Als omwonende heeft u belang bij een vergunning met strakke voorschriften die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Immers, de vergunningvoorschriften zijn de gedragsregels waaraan het bedrijf zich moet houden. De wet staat burgers toe bezwaar te maken tegen de inhoud van milieuvergunning.Ervaart u overlast?

Melding doorgeven  

Cookies: deze site gebruikt cookietechniek. Als u doorgaat zijn wij van mening dat u het gebruik ervan accepteert.  Accept  Meer informatie