Menu

Openbaarheid van gegevens

Indien u hinder ondervindt van een bedrijf is het handig eerst het Activiteitenbesluit te raadplegen of de vergunning van het desbetreffende bedrijf op te vragen.

Het Activiteitenbesluit valt online na te gaan. Vergunningen van bedrijven zijn altijd in te zien bij de gemeente of bij de provincie (als die de verantwoordelijke instantie is). Het kan wel zijn dat u een verkorte versie te zien krijgt. In dat geval heeft het bedrijf aan de gemeente gevraagd om bepaalde zaken geheim te mogen houden - het zogenaamde ‘bedrijfsgeheim’. Cijfers over de uitstoot van bepaalde stoffen zijn niet geheim. Daar kunt u dus altijd naar vragen. Ook andere gegevens dan de eigenlijke vergunning (vergunning in plaats van milieuvergunning) zijn vaak openbaar.

Uitzonderingen staan genoemd in de Wet Openbaarheid van Bestuur. Uitgezonderd zijn bijvoorbeeld gegevens die te maken hebben met de privacy van personen of gegevens die bekend worden als een strafrechtelijk vooronderzoek loopt. Krijgt u van een ambtenaar een stuk niet te zien, dan kunt u overwegen om een formeel verzoek te doen op grond van de wet. Weigert de overheid u het stuk te laten inzien, dan kunt u binnen zes weken daartegen bezwaar aantekenen. En ten slotte is ook op die beslissing weer beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

 

 Ervaart u overlast?

Melding doorgeven  

Cookies: deze site gebruikt cookietechniek. Als u doorgaat zijn wij van mening dat u het gebruik ervan accepteert.  Accept  Meer informatie