Menu

Illegale stort

Komt u in uw omgeving, bijvoorbeeld in een park of in een wegberm, bedrijfsafval tegen dan is dat vrijwel zeker illegaal gestort. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is dat verboden. Valt het bedrijf onder het Activiteitenbesluit of is het vergunningplichtig, dan zal ook in de bepalingen staan waar het bedrijf zijn afval moet laten en dat zal zeker niet in de wegberm zijn. Licht in een dergelijk geval direct de politie in. Deze zal proces-verbaal opmaken. Is er sprake van gevaarlijk afval, dan kan ook op grond van de Wet Bodembescherming worden opgetreden. Het is belangrijk om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te vinden.

Getuige
Bent u getuige van een illegale stort, waarschuw dan direct de politie. Noteer vervolgens zoveel mogelijk gegevens: nummerborden van auto’s, signalementen van chauffeurs en andere betrokkenen en wat er precies gebeurt. Bent u in de gelegenheid om foto’s, dan is dat nog beter. Deze kunnen later als bewijsmateriaal dienen. Wees wel voorzichtig. Het illegaal storten van afval is vaak een duistere zaak waar grote sommen geld mee gemoeid zijn.

Opslag op een bedrijfsterrein
Anders liggen de zaken als een bedrijf, al dan niet tijdelijk, afval opslaat op haar eigen terrein. Bezorgt dit u overlast, bijvoorbeeld stank, meld dit dan bij de gemeente en ga daar langs om de omgevingsvergunning van het bedrijf in te kijken. Die vergunningen zijn openbaar en kunt u bij een afdeling Milieuzaken bekijken. In de vergunning, staat precies beschreven was het bedrijf op haar eigen terrein mag opslaan en welke voorzorgsmaatregelen het daarbij moet treffen om overlast te voorkomen. Laat het de overheid weten, als het bedrijf zich niet aan de voorschriften houdt. Zij kan gaan kijken en ervoor zorgen dat de vergunning wordt nageleefd.

Als de overheid weigert op te treden
Weigert de overheid iets te doen, dan zal ze daartoe gedwongen moeten worden. Dit kunt u bewerkstelligen door een brief/email te schrijven waarin u verzoekt op te treden tegen het bedrijf dat de voorschriften overtreedt. Reageert de overheid niet tijdig, dan wordt  dat beschouwd als een afwijzing. Daartegen is beroep mogelijk bij de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak.

De gemeente gedoogt de opslag
De overheid kan er ook voor kiezen de situatie te gedogen. Ze weet dat het bedrijf zich niet aan de vergunning houdt, maar vindt dat naleving ervan eigenlijk ook niet mag worden verwacht. Dat gedogen gebeurt vaak.

Gedogen mag alleen als er sprake is van een overmachtsituatie (bijvoorbeeld een brand bij de afnemer van het afval) of van een overgangssituatie (bijvoorbeeld als het bedrijf bezig is met de aanvraag van de nieuwe vergunning). Bovendien moet er sprake zijn van een tijdelijke situatie.

----
Gerelateerde artikelen:
Afvaldumpingen in Gelderland
Drugsafval in Brabant zorgt voor grote overlastErvaart u overlast?

Melding doorgeven  

Cookies: deze site gebruikt cookietechniek. Als u doorgaat zijn wij van mening dat u het gebruik ervan accepteert.  Accept  Meer informatie