Menu

Veel gestelde vragen

 • Wat is precies een omgevingsmelding?
  • Voorheen werd op deze site uitsluitend gesproken over milieuklachten. De term omgevingsmelding gaat verder dan alleen milieklachten. Voor milieuklachten is de volgende omschrijving passend: 

   Een milieuklacht is het gevolg van een milieuhinderbeleving. Milieuhinder is een onaangenaam zintuiglijk gevoel dat zich voordoet ten gevolge van een verstoring van de leefomgeving. Kenmerkend is het lokale en direct merkbare karakter ervan. Dit is typisch het geval bij geluidshinder, geurhinder, hinder van grof stof, roet of rook, een overmaat aan kunstlicht en trillingshinder. Nogal wat factoren, zowel objectieve als subjectieve, zullen uitmaken of iemand al dan niet gehinderd wordt. In ernstige hindersituaties kan dit leiden tot lichamelijke ongemakken, slaapverstoring, gezondheidsklachten of aantasting van materiele goederen. 

   Omgevingsmeldingen
   Een ongunstige milieusituatie hoeft niet tot perse tot hinder te leiden. De burger kan dit dan toch doorgeven aan de bevoegde instantie. Ook hiervoor kan de website milieuklachten.nl worden gebruikt.

 • Wat gebeurt er met mijn melding?
  • Meldingen die via deze website worden ingediend, worden direct en anoniem op de kaart van Google Maps geplaatst op deze website en tevens op Twitter via #milieuklachten onder de aandacht gebracht bij de bevoegde instantie. De aard van klacht is dan voor iedereen zichtbaar, zonder dat er gegevens van de melder bekend worden gemaakt.
   Alleen handhavers kunnen details van de melding opvragen om meer te weten te komen over de klachtmelding. Het is dus belangrijk dat u een goede toelichting geeft bij de klachtmelding met zoveel mogelijk details van de hinder, de locatie en de mogelijke veroorzaker.

   Daarnaast worden in steeds meer gevallen bepaalde meldingen ook direct doorgestuurd naar het juiste overheidsloket op basis van afspraken met dit loket.

   U kunt aanvullend ook zelf contact opnemen met de (overheids)instantie die wordt genoemd aan het einde van de meldingsprocedure. U kunt voor contactgevens van deze overheid klikken op de link die dan aangeboden wordt.

   Voelt u zich niet serieus genomen door de genoemde overheidspartij? Dan kunt u contact opnemen met de ombudsman.

 • Wat is het belang van melden?
  • Een melding heeft om diverse redenen zin. Ten eerste weet u na het doen van een melding via deze website tot welk loket u zich kan wenden om de melding officieel in te dienen. Maar daarnaast heeft melden nog meer voordelen. Door een grote diversiteit aan meldingloketten zijn er geen landelijke cijfers als het gaat om klachten rond uw openbare ruimte. Zo worden meldingen die bij de politie gedaan worden soms helemaal niet geregistreerd. 

   Wij registreren wel. Stichting milieuklachten.nl houdt de statistieken bij en koppelt deze terug naar de verantwoordelijke instanties.

 • Direct bij de gemeente melden kan toch ook?
  • Zeker, maar de gemeente is niet altijd de aangewezen instantie voor elke omgevingsmelding.

   Er zijn in Nederland meer dan 500 overheidsloketten waar burgers omgevingsmeldingen kunnen plaatsen. U moet zelf uitzoeken waar er precies moet worden gemeld. Dit blijkt in de praktijk niet eenvoudig te zijn, omdat veel overheidsloketten onbekend zijn bij de burger of voor dit doel niet zijn opgericht. 

   Een groot aantal meldingen wordt door deze situatie verkeerd geplaatst. Dit kan ertoe leiden dat een melding soms helemaal niet beoordeeld en (indien mogelijk) opgelost wordt en blijven er voor mens en milieu ongunstige situaties (langer) bestaan.

 • Kan ik milieuklachten.nl ook bellen?
  • Nee, u kunt ons niet bellen voor het melden van een milieuklacht. Stichting Milieuklachten.nl heeft ook geen handhavingstaken en draagt ook geen juridische verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte (we geven bijvoorbeeld geen vergunningen af). Dit is primair een taak van de overheid. Vandaar dat milieuklachten en -meldingen thuishoren bij overheidsinstanties. 

   We bieden uitsluitend een gratis service om omgevingsmeldingen in te dienen en transparant te maken. Nu weet niemand precies op landelijk niveau hoe en waarover er precies geklaagd of gemeld wordt en zijn er ook geen landelijke trends zichtbaar. Hier wil Stichting Milieuklachten.nl verandering in brengen. Door meer openheid te bieden worden knelpunten sneller zichtbaar en kan er ook eerder actie worden ondernomen vanuit de overheid. 

   Dus ook als u al weet bij welke instantie u de milieuklacht officieel moet indienen, is het toch zinvol om de milieuklacht of -melding ook in te dienen via deze website.

 • Mijn klacht wordt niet opgelost, wat nu?
  • Indien u vaker heeft geklaagd over het zelfde type overlast en er wordt niks mee gedaan, dan kan dat verschillende oorzaken hebben. Het is belangrijk te weten wat deze oorzaken zijn, maar meestal heeft dat te maken met:

   1. Uw milieuklacht wordt beschouwd als een privaatrechtelijke kwestie. Dit komt vaak voor bij klachten over de buren betreffende lawaai of stank. Toch zijn er dan wel mogelijkheden voor de gemeente of woningbouwcorporaties om bijvoorbeeld te bemiddelen in het conflict.

   2. Uw milieuklacht is te algemeen gesteld of van aard.
   U dient heel concreet uw milieuklacht te verwoorden. 

   3. Uw milieuklacht heeft betrekking op een situatie waarvoor geen (snelle) oplossing kan worden geboden.
   Dit speelt een rol bij milieuklachten over bijv. verkeer, vliegvelden (Schiphol) en grote industriele complexen. Blijf dan toch klagen en doe dit georganiseerd. 

   4. Uw milieuklacht heeft een zeer lage prioriteit.
   Probeer aandacht te vragen voor uw klacht bij andere buurtbewoners. Samen sta je sterker. 

   5. Uw milieuklacht vraagt om nader onderzoek.
   De oorzaak van de klacht is dus niet duidelijk. Probeer zelf dit te achterhalen en voer hiervoor bewijs aan.

 • Kan ik ook klachtstatitieken raadplegen?
  • Uitgebreide klachtstatistieken met meer sorteer- en filteropties worden (nog) niet aangeboden. Het is wel de ambitie om dit te ontwikkelen, maar dergelijke systemen vragen veel investeringstijd en geld. Wel kunnen we momenteel op verzoek - en tegen onkostenvergoeding - handmatig sorteer en filteropdrachten uitvoeren.

 • Waarom zie ik beperkte klachtinformatie?
  • De site toont historische klachtinformatie van de laatste 50 milieuklachten. Via de filteropties kan ook per categorie (bedrijven, verkeer, luchtvaart, water en overig) de klachtinformatie wordt opgevraagd. Deze informatie wordt om privacy redenen kort en bodig getoond.

 • Is deze site onderdeel van de overheid?
  • Nee, deze site is een initiatief van Stichting Milieuklachten.nl welke zelfstandig en onafhankelijk opereert.

   De website is opgezet vanuit een maatschappelijk doel, namelijk: burgers helpen bij het melden van milieu gerelateerde klachten. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat dit adequaat, efficient en zo laagdrempelig mogelijk moet zijn voor iedereen. Het gebruik van deze website is daarom gratis. Wel zijn er limitaties ingebouwd om misbruik te voorkomen.

 • Hoe wordt deze site gefinancierd?
  • Aan deze site zijn diverse kosten verbonden voor onderhoud, hosting en uitbreiding. Deze kosten worden voor het grootse deel gedragen door eigen middelen en inzet van arbeidsuren door de bestuurders zelf. Daarnaast kunnen donaties en subsidies voor extra inkomsten zorgen. Verder voert Stichting Milieuklachten.nl in opdracht van overheidspartijen inventarisatieopdrachten uit naar milieuklachten en omgevingsmeldingen. Tot slot ontvangt de stichting steeds vaker een vergoeding voor het beheer van koppelingen met externe ICT-systemen van overheidsloketten. Ervaart u overlast?

Melding doorgeven  

Cookies: deze site gebruikt cookietechniek. Als u doorgaat zijn wij van mening dat u het gebruik ervan accepteert.  Accept  Meer informatie