Menu

Rijksoverheid

Het Ministerie van I&M is verantwoordelijk voor een aantal zaken. De netwerkkwaliteit van luchtwegen, vaarwegen, spoorwegen, havens en het wegennet verder ontwikkelen is een van de taken van het Ministerie van I&M. Het veilig en duurzaam gebruik van deze netwerken waarborgen en goed en verantwoord inpassen in de leefomgeving hoort daarbij. Daarnaast zorgt het Ministerie van I&M ook voor een gezonde en veilige leefomgeving, het beheren van schaarse hulpbronnen en milieuruimte. Het Ministerie van I&M heeft verschillende diensten en instelling beschikbaar. Belangrijk voor de behandeling van milieuklachten zijn:


Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. Ook is het ILT verantwoordelijk voor het behouden van een veilige en gezonde woon- en werkomgeving en het beperken van belastende invloeden op het milieu. Denk hierbij aan het toezicht op de veiligheid van bouwwerken en drinkwater, de beperking van risico's van gevaarlijke stoffen en industrie├źn, een verantwoorde verwerking van afval en de preventie en sanering van vervuilingen in bodem en water.

Ook zet het ILT zich in voor een veilig transport over de weg, over het water en door de lucht. Denk hierbij aan het toezicht op bedrijven werkzaam in deze sectoren, de infrastructuur op het spoor en in de luchtvaart en de eisen gesteld aan de rust- en rij/vliegtijden, vakbekwaamheid, belading en onderhoud.

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Samen met andere waterbeheerders zoals waterschappen, provincies en gemeentes beschermt Rijkswaterstaat Nederland tegen overstromingen. Rijswaterstaat onderhoudt 2500 km aan dijken, dammen, stuwen en stormvloedkeringen en beschermt de kust. Ook geeft Rijkswaterstaat de rivieren meer ruimte door bijvoorbeeld uiterwaarden te verdiepen en nevengeulen aan te leggen.
Daarnaast legt Rijkswaterstaat rijstroken, bruggen, viaducten en tunnels aan en onderhouden de bestaande infrastructuur. Klachten die hierover binnenkomen bij het Ministerie van I&M wordt door Rijkswaterstaat behandeld.

 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het Ministerie van Economische zaken (EZ) houdt zich bezig met alle zaken die te maken hebben met de Nederlandse economie, industrie, communicatie, energievoorziening, ondernemen, innovatie en consumentenzaken zoals product- en voedselveiligheid. Ook landbouw, inclusief het landbouwonderwijs, visserij, natuurbescherming en plattelandsbeleid vallen onder het ministerie.

Net als het Ministerie van I&M heeft het Ministerie van EZ verschillende diensten en instellingen beschikbaar die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken. Om de verschillende taken van het Ministerie van EZ te kunnen uitvoeren heeft het Ministerie van EZ de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Staatstoezicht op de Mijnen en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opgericht.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
De NVWA houdt de veiligheid en kwaliteit van voedsel en waren in de gaten. Daarvoor zijn wetten en regels opgesteld. De NVWA controleert of bedrijven die zich met voedsel en waren bezig houden zich aan de wetten en regels houden. De NVWA is ontstaan uit een fusie van de Voedsel en Waren Autoriteit (voorheen de Keuringsdienst van Waren), de Algemene Inspectiedienst (AID) en de Plantenziektenkundige Dienst (PD).

De NVWA controleert of bedrijven zich aan de wetten houden aan de hand van de Nederlandse regels voor de voedselveiligheid die zijn vastgelegd in de Warenwet.
Klachten over bijvoorbeeld stank van rottende vis kan gemeld worden bij de NVWA.

Ook klachten over stankoverlast van het uitrijden van mest en het illegaal vissen kan gemeld worden bij de NVMA.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
SodM houdt toezicht op de naleving van wettelijke regelingen die van toepassing zijn op het opsporen, winnen, opslaan en transporteren van delfstoffen. SoDM richt zich hierbij op de aspecten veiligheid, gezondheid, milieu, doelmatige winning en bodembewegingen.
Klachten over bijvoorbeeld een gaslucht of iets dergelijks, worden door de SodM behandeld.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
De RVO is een samenvoeging van de organisaties Agentschap NL en Dienst Regelingen. De dienst richt zich volgens Rijksdienst voor ondernemend Nederland (2014) op het ondersteunen en stimuleren van duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Klachten die bijvoorbeeld te maken hebben met flora en fauna worden door de RVO behandeld.

Rijksoverheid: Ministerie van Defensie
Het Ministerie van Defensie bestaat uit verschillende onderdelen. Hieronder vallen de Landmacht, Luchtmacht en Marine. Deze krijgsmachten moeten volgens de Rijksoverheid (Rijksoverheid, 2014) oefeningen houden om het binnen- en buitenland veilig te houden. Deze oefeningen kunnen overlast veroorzaken bij de burgers in de omgeving. Zo worden er bijvoorbeeld regelmatig vliegoefeningen gehouden voor straaljagers. Hoewel deze oefeningen ver van tevoren bekend gemaakt worden, kunnen ze behoorlijke geluidsoverlast veroorzaken. Als dit zich voordoet kan er bij het Ministerie van Defensie een klacht worden ingediend.

 Ervaart u overlast?

Melding doorgeven  

Cookies: deze site gebruikt cookietechniek. Als u doorgaat zijn wij van mening dat u het gebruik ervan accepteert.  Accept  Meer informatie